Kluby

Vyberte si do ktorého klubu vstúpite!

Kluby sú neoddeliteľnou vnútornou súčasťou BSM. Majú svoj vlastný poriadok a vedúci klubu je volený predsedníctvom. Do projektov a činnosti klubu sa môže zapojiť akýkoľvek člen BSM, či už jednorázovo, alebo pravidelne.

KLUB VZDELÁVANIA V MEDICÍNE (KVM - SCOME)

Klub vzdelávania v medicíne je na nadnárodnej úrovni jednou zo
základných zložiek organizácie IFMSA, ktorá združuje medikov po celom svete.
Vystupuje tu pod názvom SCOME (Standing Committee On Medical Education) a ako
súčasť založenia IFMSA existuje od roku 1951. Na lokálnej úrovni sa jedná o
klub so širokým spektrom aktivít týkajúcich sa vzdelávania v medicíne . SCOME
ma za úlohu vo všeobecnosti zabezpečovať možnosť študentom medicíny zaoberať sa
všetkými aspektmi spojenými s lekárskym vzdelaním, s cieľom zlepšiť náš
zdravotný systém a vzdelávacie prostredie. Sme presvedčení, že práve študenti
medicíny hrajú hlavnú rolu pri pretváraní zdravotného systému a hlavne, že sú
prví, ktorí zaznamenajú dopad týchto
zmien.

Aktivity SCOME sú veľmi rôznorodé ako na národnej úrovni v rámci
rôznych
fungovaní zdravotných systémov jednotlivých krajín, tak aj na lokálnej úrovni
vzhľadom
na potreby doplnenia vzdelávania nad rámec výučby danej fakulty.

Medzi súčasné aktivity a projekty nášho Klubu vzdelávania patria:

KURZ CHIRURGICKÉHO ŠITIA – Základy
chirurgických stehov a práca chirurgickými nástrojmi.
Poskytuje študentom medicíny nielen
kontakt s praxou pri veľkom množstve teórie, ktorú musia na fakulte
absolvovať,ale umožňuje im rozvíjať si ich praktické zručnosti, nevyhnutné v
práci lekára, už počas štúdia.

– Viacero úrovní so
zvyšujúcou sa obtiažnosťou – od jednoduchých stehov, kontinuálnych až po
subkutánne stehy

– Na čom šijeme? –
Na šitie využívame silikónové kože vlastnej výroby.

– Ake nite
používame? – Snažíme sa šiť na traumatických ihlách, sú udržateľnejším  riešením (pomáha nám to udržiavať kurzy
zadarmo) samozrejme máme v prípade osobnej preferencie aj atraumatické ihly za
symbolický poplatok.  

LAPAROSKOPICKÝ KURZ – Vyučovanie základov
laparoskopie na simulačných boxoch/simulátoroch v chirurgickej časti Ústavu
medicínskeho vzdelávania a simulácie

– Učíme sa
zručnosti na laparoskopických boxoch a tiež aj na modernom laparoskopickom
simulátore

DEŇ SO ŠPECIALIZÁCIOU – Vedená neformálna
diskusia v menšej skupine ľudí (do 20 ľudí) s doktorom v istej
špecializácii  priblíženie konkrétnej
špecializácie medikom. Môžu si prediskutovať svoje otázky so špecialistom a
lepšie sa rozhodnúť v svojej kariere.

TVORBA SILIKÓNOVÝCH KOŽÍ – Tvorba silikónových
koží pre chirurgické šitie.

3D PRINT A VR – Využívame 3D tlač a Virtuálnu
Realitu pre potreby našich akcií a pre potreby spolku.

CSE – Clinical skills event – Podujatie
organizované v spolupráci s spolkami farmaceutov pre zlepšenie medziodborovej
spolupráce. Jedná sa o súťaž zameranú v ktorej tímy zložené z medikov a
farmaceutov riešia klinické problémy navrhnuté pedagógmi z oboch typoch fakúlt.
Taktiež sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky na klinické témy.

PRVÁ POMOC – Spolupracujeme so Slovenským
červeným krížom a ponúkame medikom 33- hodinový kurz prvej pomoci zadarmo vďaka
ktorému sa budú môcť zúčastňovať organizácie akcii červeného kríža.

Pripravujeme : USG WORKSHOP, EKG WORKSHOP,
MENTOR AND MENTEES, ZÁKLADY KLINIKY a ďalšie 🙂

 

 

 

 

KLUB VEREJNÉHO ZDRAVIA (KVZ – SCOPH)

Poslaním Klubu verejného zdravia je informovanie verejnosti prostredníctvom projektov na zvýšenie povedomia v oblasti zdravia a prevencie na lokálnej aj svetovej úrovni.

Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie projektu Nemocnica u medvedíka pre deti predškolského veku. Projekt je veľmi obľúbený u študentov všetkých ročníkov.

Je to skvelá príležitosť vyskúšať si prácu

a komunikáciu s deťmi ohľadom zdravia. Prihlásiť sa môžete aj vy prváca spojiť tak príjemné s užitočním.

S Nemocnicou u medvedíka sa pravidelne zúčastňujeme aj veľkých akcií v nákupných centrách. Záujem o náš projekt prejavila už aj televízia.

Medzi ďalšie obľúbené activity patrí Medická kvapka krvi, kde svojou troškou môžu študenti prispieť k záchrane životov. Projeksa teší vysokej návštevnosti každý rok.

Smoke free days je ďalším rozbiehajúcim sa projektom, ktorý prispieva k obmedzeniu fajčenia medzi študentmi v areáli školy.

KLUB SEXUÁLNEHO ZDRAVIA (KSZ - SCORA)

Činnosťou nášho klubu je šíriť osvetu v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia. Predovšetkým ide o workshop-y, ktoré sú realizované na ZŠ a stredných školách (13 – 19 rokov). Používame svetovo známu a overenú metódu peer – education (rovesníci rovesníkom). Jej výhodou je, že nás žiaci neberú ako učiteľov a neboja sa opýtať aj chúlostivejšie otázky. Momentálne máme k dispozícií tieto projekty:

FGC – o prvej gynekologickej prehliadke. Workshop je zameraný na oboznámenie dievčat

o gynekologickej prehliadke. Odpovedá na viacero otázok: “Prečo? Kedy? A na čo sa pripraviť?” Hlavným cieľom workshop-u je poukázať na význam preventívnych gynekologických prehliadok, objasniť rakovinu prsníkov a krčka maternice a samozrejme naučiť mladé ženy ako sa správne vyšetrujú prsníky.

MI’s – mužské záležitosti. Zámer tohto workshop-u je oboznámiť chlapcov o prebiehajúcej puberte, na čo sa pripraviť a čo brať ako samozrejmosť. Nechýbajú témy ako rakovina prostaty či semenníkov. Ani pri MI’s nemôže chýbať objasnenie samovyšetrenia, no tentokrát semenníkov. FGC i MI’s sú schválené našim partnerom Ligou proti rakovine.

Sexuálna výchova v kocke SexTED. V ňom sa zameriavame na obe pohlavia – čím si prechádzajú chlapci a dievčatá počas puberty (fyzické + psychické zmeny). Cieľom workshop-u je, aby mladí adolescenti dostali pravdivé informácie, o ktorých sa pravdepodobne nebavia s rodičmi.

Najstaršou akciou je každoročný WAD (World AIDS Day). Koná sa vždy začiatkom decembra, najčastejšie na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Oslovené sú stovky študentov za účelom oboznámenia o problematike HIV/ AIDS.

Druhou akciou je Október – mesiac boja proti rakovine prsníkov. Ide o niekoľko hodinovú osvetovú akciu väčšinou v nákupnom centre, v ktorom máme vlastný stánok a poskytujeme ľudom informácie o tejto problematike. Lákadlom pre ľudí sú špeciálne umelé prsia, na ktorých učíme samovyšetrenie prsníkov. Aj keď to z názvu nevyplýva, akcia je zameraná

pre obe pohlavia.

V súčasnosti sme už rozbehli aj tretiu svetovú kampaň – Movember, zameraný na rakovinu prostaty.

Klub pre ľudské práva a mier - SCORP

Klub za ľudské práva a mier je čerstvo vzniknutým klubom a takisto základom fungovania výboru práv a mieru na Slovensku, v rámci jeho medzinárodnej siete v 117 krajinách sveta.

Ako budúcim lekárom nám nesmú byť ľahostajné problémy iných, veríme, že je našou povinnosťou sa snažiť druhých pochopiť a zároveň sa im snažiť v rámci našich možností aj pomôcť. Usilujeme sa preto o zvyšovanie povedomia študentov medicíny, aj všeobecnej verejnosti, o problémoch okolo nás a zároveň chceme organizovať projekty, ktorými môžeme my sami pomáhať. Veríme, že táto snaha zvyšuje našu uvedomelosť a schopnosť porozumieť druhým, zvyšuje náš cit pre zodpovednosť a empatiu, čo nám v konečnom dôsledku môže pomôcť stať sa v budúcnosti lepšími lekármi. Jedným z motívov, ktoré ženú klub vpred, je dobrý pocit z vlastnej, prospešnej činnosti a dobre vykonanej práce.

Medzi obľúbené projekty nášho klubu patrí Pancake day, počas ktorého pečieme na BSM palacinky. Zisk z predaja naposledy putoval pre deti z Južného Sudánu. Ďalším úspešným projektom je Medici pre ľudí bez domova, súčasťou ktorého bola zbierka hygienických potrieb a oblečenie pre bezdomovcov, ako aj ich návšteva v o. z. Vagus spojená s navarením trojchodového menu. Najnovšie pripravujeme project s názvom CATRI – Care of Abused, Tortured, Refugees & Imprisoned, zameraný na vzedlávanie medikov v problematike týkajúcej sa vyššie uvedených marginalizovaných skupín a to nielen po medicínskej, ale aj psychosociálnej, kriminologickej a forenznej stránke.

Klub za ľudské práva a mier je priestorom pre otvorených a ohľaduplných ľudí, ktorí namiesto prechovávania predsudkov voči druhým, chcú najprv lepšie spoznať ich situáciu, pomáhať a postaviť sa za hodnoty, v ktoré veria. Zároveň je klub miestom, kde členovia môžu spoznať ľudí s podobným zmýšľaním a názormi, priestorom pre zábavu a relax a v neposlednom rade miestom kde môžeš práve ty začať zmenu, ktorú chceš vidieť vo svete, zdravotníctve či na škole.

KLUB ZAHRANIČNÝCH AKTIVÍT (KZA –SCOPE/SCORE)

Hlavnou náplňou Klubu zahraničných aktivít je sprostredkovať našim študentom vycestovanie na letnú stáž do zahraničia. Každoročne využije túto možnosť viac ako 70 študentov, ktorí

sa zúčastňujú klinickej stáže v nemocnici (tzv. professional exchange) a približne 7 študentov smeruje do laboratórií, kde pracujú na vedeckých projektoch (research exchange).

Výber krajín je každoročne veľmi široký; okrem Európy je šanca nazrieť aj do Ázie či Ameriky. Keďže chceme, aby nás za hranicami reprezentovali tí najlepší a najpracovitejší, poradovník záujemcov sa robí na základe počtu získaných bodov. Okrem povinného testu z anglického jazyka má každý možnosť získať body navyše pri preukázaní svojich mimoškolských aktivít

a schopností za obdobie predchádzajúceho akademického roka.

Konkrétne za:

– vážený študijný priemer a ročník

– účasť na konferencii ŠVOČ s vlastnou prácou (Študentská vedecká odborná činnosť)

– činnosť v akademickom senáte

– reprezentáciu LF UK v športe

– činnosť v Klube detskej nádeje

– aktivitu v kluboch BSM

– pomoc pri organizácii OC Fresher’s day a iných veľkých akcii BSM

– inú mimoškolskú aktivitu

Po absolvovaní testu nasleduje približne v polovici novembra vytúžené „výberové konanie”, kde si študenti vyberú krajinu, do ktorej pocestujú. My im následne pomáhame s administratívou a inými formalitami. Druhou, nemenej dôležitou náplňou nášho klubu, je spríjemňovať pobyt asi šesťdesiatke zahraničných študentov, ktorí pricestujú na leto do Bratislavy. Komunikujeme s nimi už pred príchodom, odpovedáme im na všetky ich (niekedy vtipné) otázky. V deň príchodu ich vítame na letisku či stanici a takisto ich sprevádzame počas prvého dňa v nemocnici. Najpríjemnejšou časťou je ale určite social program.

V rámci neho pre nich vymýšľame rôzne aktivity – výlety, opekačky, kúpaliská či diskotéky, pri ktorých sa navzájom spoznávame a zbližujeme. KZA je preto tým správnym miestom pre ľudí, ktorí majú radi cudzie jazyky a radi spoznávajú nové kultúry, tým najlepším možným spôsobom – priamym kontaktom s nimi.

Zaujali sme ťa?
Pridaj sa k nám!

  1. Vyber si klub.
  2. Napíš nám správu, alebo kontaktuj priamo predsedu.
  3. Zapoj sa do našich aktvít a zbieraj body na stáž!

 

Pošli nám správu ako sa chceš zapojiť!

    to top