Klub zahraničných študentov

SCOIS je najnovší klub na spolku medikov, fungujúci od roku 2016. SCOIS – Standing committee of International Students. Jeho hlavným cieľom je umožnovať  prepojenie slovenských s anglicky hovoriacimi študentami. Pomáhame im sa zapájať do akcií a rovnocenne mať možnosť získavania bodov na IFMSA stáže.
Taktiež pomáha zahraničným študentom získavať informácie ohľadom štúdia a mimoškolských aktivít a pomáhať im v začlenení sa do slovenskej kultúry. Naše aktuálne pravidelné akcie sú -anglické konverzácie -nemecké konverzácie -slovenské konverzácie
SCOIS is currently the most recently originated club at BSM, running since 2016. Shortcut SCOIS stands for Standing committee of International Students. Its main goal is to include english speaking students into the event planning and thus allowing them to take part in points gaining and IFMSA exchanges. Moreover, it aims to help international students gaining information about the study, extracurricular activities, help them to integrate into slovak culture and bring together slovak and international students. Our current events which take place regularly -english conversations -german conversations -slovak conversations.
Pre viac info / for more information : https://www.facebook.com/scoisuk/
to top